Historia

PIMOT

Przemysłowy Instytut Motoryzacji – PIMOT został powołany Uchwałą Rady Ministrów nr 218 z dnia 11 sierpnia 1972 r. jako centralna jednostka zaplecza naukowo-badawczego motoryzacji.


PIMOT powstał w drodze przekształcenia
:

– Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO

– Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO

Jest kontynuatorem przedwojennych tradycji jednostek konstrukcyjno-badawczych przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, zatrudniając doświadczoną i wysoko kwalifikowaną kadrę.

Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest Ministerstwo Gospodarki.

Historia Instytutu

Po zakończeniu ll wojny światowej, wybitni naukowcy i inżynierowie, którzy przetrwali zawieruchę wojenną, rozpoczęli odtwarzanie polskiego potencjału konstrukcyj­no-badawczego w dzie­dzinie motoryzacji, da­jąc tym samym nam, i naszym następcom, możliwość kontynuowa­nia prac rozwojowych, zarówno w ośrodkach terenowych przy fabry­kach motoryzacyjnych, jak i w ośrodku central­nym.

Pierwszym zada­niem tworzonego cen­tralnego ośrodka kon­strukcyjno-badawczego była odbudowa potencjału kadry przemysłu motoryzacyj­nego w Polsce i udzielenie pomocy po­wstającym ośrodkom przyfabrycznym w pracach konstrukcyjno-badawczych, a także (w początkowym okresie) w pra­cach technologicznych, oraz koordyno­wanie działań w tych dziedzinach.

Burzliwy okres intensywnej, pełnej zapału działalności tworzenia i rozwoju zrębów powojennej motoryzacji w Polsce — znanej mi z istniejących publikacji i pierwszych kontaktów z nestorami tamte­go okresu, specjalistami w dziedzinie konstrukcji i badań, próbowałem przybli­żyć czytelnikom „Rzeczoznawcy Samo­chodowego” (nr 12/2002). Teraz bazując na wspomnieniach przywoływanych w rozmowach i dyskusjach z kolegami, spróbuję odtworzyć okres działalności jednostki badawczo-konstrukcyjnej w kraju, przypadający na lata 1960 — 1972, przy tym jest to bardziej zbiór wspo­mnień, aniżeli rys historyczny.

W omawianym okresie przy BKPMot. (Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Motory­zacyjnego), w roku 1967 przemianowa­nym na COKBPMot. (Centralny Ośrodek Konstrukcyjna-Badawczy Przemysłu Mo­toryzacyjnego), działała Rada Technicz­na_ W jej sesjach, na tematy prowadzo­nych prac konstrukcyjno-badawczych i uruchomieniowych naszego przemysłu, brali udział zapraszani przedstawiciele ośrodków konstrukcyjno-badawczych zlo­kalizowanych przy zakładach produkcyj­nych. Ranga dyskusji i ustaleń była wy­soka, stąd działalność ta znalazła duże uznanie polskich fabryk motoryzacyjnych. Liczyła się nie tylko pomoc udzielana zakładom bezpośrednio, ale również pro­ wadzone na wysokim poziomie progno­zowanie, kontrola i ocena ważniejszych prac.

Z wdrożonych do produkcji prac konstrukcyjno-badawczych kadry inży­nierskiej BKPMot. można przykładowo wymienić projekty konstrukcyjne pojaz­dów pożarniczych, bazowanych na kra­jowych samochodach ciężarowych. Z prac prowadzonych w ramach współpra­cy z konstruktorami Jelczańskich Zakła­dów Samochodowych warto przypomnieć o konstrukcyjno-badawczym przygotowa­niu do produkcji samochodów Jelcz (ko­lejno modeli: 315, 316 i 317).

Przydzielanych środków finanso­wych z tzw. „Funduszu Postępu Tech­nicznego” na prace naukowo-badawcze i konstrukcyjne, do wykonania przez cen­tralne zaplecze, było z czasem coraz mniej, a jednocześnie potencjał badaw­czo-rozwojowych jednostek przyzakłado­wych znacznie się wzmocnił. Wszystko to osłabiało usługową działalność konstruk­cyjną jednostki centralnej na rzecz zakła­dów produkcyjnych. Działalność badaw­cza natomiast formowana była przez po­trzeby wynikające z wdrożeń produkcji licencyjnych.

Print Friendly, PDF & Email