Dla mediów

PIMOT

Materiały prasowe

Logo / pliki wektorowe

Backgrounder w wersji PDF

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) został powołany w 1972 r. na mocy Uchwały nr 218 Rady Ministrów jako centralna jednostka stanowiąca zaplecze naukowo-badawcze dla motoryzacji. PIMOT jako nowy podmiot gospodarczy powstał w wyniku połączenia Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Motory­zacyjnego OKBMOT (działalność na rzecz wojska) i Cen­tralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Motoryzacyjnego COKBMOT (działalność cywilna), któ­rych korzenie sięgają 1947 r. W 2011 r. w skład PIMOT wszedł Instytut Paliw i Energii Odnawialnych.

Obecnie PIMOT jest instytutem badawczym kategorii A prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, popra­wy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i środków smarowych. Prace te mają charakter innowacyjny, są głęboko umocowane w realiach gospodarczych kraju, odpowiadają potrzebom przedsiębiorców i gospodarki, są spójne z celami i priorytetami Strategii UE 2020.

Misją Przemysłowego Instytutu Motoryzacji jest zapew­nianie polskim przedsiębiorcom (głównie z sektorów transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii) silnego wsparcia naukowo-badawczego w procesie doskona­lenia wyrobów i wprowadzania ich na rynki światowe. PIMOT zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochrony środo­wiska i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz realizuje prace na rzecz sektora obronności

w ramach akredytacji przyznanych przez Ministra Obro­ny Narodowej. Od początku wprowadzenia jednolitego systemu homologacji i certyfikacji pojazdów, ich zespołów i części w Polsce (początek lat 80.) Przemysłowy Instytut Motoryzacji odgrywa w nim kluczową rolę jako ogniwo światowego systemu homologacji EKG ONZ, a od 2004 roku systemu homologacji Unii Europejskiej.

PIMOT uprawniony jest przez Ministra właściwegotransportu i organizacje międzynarodowe do wyko­nywania badań homologacyjnych całych pojazdów, ich części i wyposażenia w zakresie Regulaminów EKG ONZ i Dyrektyw UE. Cechą szczególną prowadzonych badań jest ich wysoka jakość, potwierdzona licznymi certyfika­tami ISO oraz akredytacją procedur badawczych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zaplecze badawcze Instytutu stanowią akredytowane, unikatowe w skali kraju, specjalistyczne i stale unowo­cześniane Laboratoria badawcze. Pracownicy Prze­mysłowego Instytutu Motoryzacji są autorami licznych publikacji naukowych, patentów i wzorów przemysło­wych, a także referatów i wystąpień prezentowanych podczas seminariów i konferencji.

Prowadzone w Instytucie prace są ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce i mają istotne znaczenie dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjno­ści polskiego przemysłu.

Print Friendly, PDF & Email